Skip to main content

En velutviklet integrasjonsplattform for smidigere dataflyt innen e-helse

Egde Health Gateway muliggjør flyt av helsedata som tilpasses en ny hverdag der datadeling er avgjørende for effektiviteten. Utviklerteamet kjenner alle at de sitter tett på et samfunnsoppdrag, og at de ikke bare bedriver koding.

 

«Oppgaven vår har vært å skape et knutepunkt for API-data og meldinger som gir behandlere, terapeuter og administrativt ansatte i private og offentlige helseforetak mulighet til optimal datadeling» sier Jan Ivar Øyulvstad, sjefsarkitekt for plattformen hos Egde Consulting. 

Nøkkelen til å skape en smidig løsning ligger i hvordan plattformen er bygget opp, og hvordan Egdes utviklere jobber i team for å skape en tjeneste som dekker et faktisk behov. En av de store utfordringene ved norske digitale helseløsninger har vært å få systemene til å snakke sammen.  

Inntil det skjer, må mye data reise den tradisjonelle veien, blant annet via e-post. Resultatet blir ofte at data uteblir, eller kommer for sent frem. I verste fall kan man få feilbehandling eller manglende reaksjon på akutte behov. 

«Relevant helsedata til relevant behandler, for brukerens skyld, er dogmet. Vi utvikler en løsning der alle enheter kan snakke sammen sømløst, uten behov for egne integrasjonsutviklere» sier Egdes arkitekt. 

 

Via Egdes gateway sikres både asynkron og synkron (toveis) dataflyt, noe som eksempelvis vil gjøre manuell behandling av journalutskrifter overflødig, når en autorisert behandler kan gjøre et kall og få relevante data fra en sentral eller desentral datakilde opp på vegne av sine egneklienter. I tillegg vil man kunne sende data tilbake og supplere en fastleges helhetsbilde.  

«Journalføringen kan f.eks. gå sømløst gjennom vår plattform» sier Egde-arkitekten 

Plattformen åpner for mange innovative utviklingsmuligheter, blant annet kan sensordata trigge et varsel i en app hos en henvist behandler eller institusjon.  

«Vi bygger jo en tjeneste som gir en direkte, målbar effekt på brukernes arbeidstid og evnen til å f.eks. gi riktig behandling, og vårt utviklerteam må også være up to date på beste praksis, bransjestandarder, gjeldende lovgivning og politiske beslutninger for å treffe riktige avgjørelser» sier Øyulvstad. 

 

Les også: 
EGDE HEALTH GATEWAY: En sammenhengende, sømløs helsetjeneste 

 

En typisk oppkoblingsmulighet er en treningsapp som leverer persongenerte data. Dataflyten trigges av appen, hentes av en API-klient, blir oversatt og lagt på en buss. Deretter plukkes dette opp av en eller flere integrasjonspunkter, som for eksempel VKP (Velferdsteknologisk knutepunkt) til tredjepartssytemer som en fastleges journalsystem eller et sykehusnettverk, som igjen har sine registre, og med universell autorisasjon basert på HelseID. 

«Dataene håndteres i overensstemmelse med standardiserte rammeverk som det internasjonale HL7 FHIR eller Continua, og fordi kundene våre ofte ikke har full oversikt over hva Norsk Helsenettkrever, kan vi koble dem opp og ivareta hele prosessen» forteller Øyulvstad. 

De fleste som benytter seg av tjenesten vil aldri behøve å forstå hva som ligger i backend, de har ikke behov for å programmere sine egne systemer til å matche andre enheter, de får helt enkelt opplevelsen av å kunne fokusere fullt og helt på sin kjernekompetanse.  

Det er meningsfylt til fingerspissene  for oss, når vi vet at den intrikate jobben vi gjør, potensielt kan gi en behandler eller terapeut en bredere horisont for å forstå hvilket behandlingsregime som vil tjene pasienten best. 

 

Hensiktsmessig 

Det ligger som nevnt klare normer som påhviler alle aktører i Norsk Helsenett å følge, en plikt til å overholde compliance og lovmessighet. Dermed er det ikke bare å blande datakilder uten annet formål enn å bare gjøre det for øvelsens skyld. 

«Man må vite hva som kreves for å få hvert brukernettverk godkjent for å kunne kobles med linje inn mot helsenettet» sier prosjektleder Lars Eide Lohne. 

Det er etablert, standardisert programvare som tas i bruk, blant annet Kubernetes, en containerbasert orkestreringsplattform som driftes som en privat skyløsning i datasentrene hos en av Egdes partnere. Det kjøres ulike mikrotjenester som benytter en meldingsbuss for å utveksle data. 

«Rent teknisk kobler ikke kundene seg på ved å sende data, men vi tar i mot et signal, og plukker deretter opp dataene på kundens plattform og  konverterer dem. Vår gateway består av løst koblete tjenester som kan de settes sammen og konfigureres opp til akkurat det kunden trenger.»

Systemet kan også være en headless journal for de med begrenset behov for journalføring, og som vil benytte gatewayen til nettopp dette. 

 

Nasjonal infrastruktur 

Vi forholder oss i bunn og grunn til to typer data, der den første er diskret data, gjerne et journalnotat som skal oversettes og sendes til rett mottaker, eller et varsel mellom de samme aktørene. 

Den andre typen data er såkalt kontinuerlig data, en strøm av sensordata som lagres i en database eller fil og kan benyttes til alt fra forskning til algoritmestyrt AI.
Her er det for eksempel utviklet tjenester som er dedikert til å scanne dataene, et kontaktpunkt på innsiden av plattformen, som evaluerer informasjonen, reagerer og handler på typen data som kommer inn. 

«All infrastruktur i helsenett er jo veldig nasjonsspesifikk, så derfor må alle systemer utvikles slik at de samsvarer med gjeldende norm og lovgivning, GDPR, regelverk og forskrifter. Det setter høye krav til oss som utvikler systemet» minner Lohne om. 

Kompetansen på hvordan algoritmene behandler dataflyten er dermed aldri løsrevet fra kunnskapen om hvordan data skal behandles etter nasjonale retningslinjer, og evalueringen på dataflyt kjøres ut fra et fastlagt regelsett. 

«Du har potensielt mye data tilgjengelig, og ønsker ikke at pasientjournalen skal drukne i irrelevant data» legger han til. 

 

Fremtidsrettet  

«Systemet representerer en disruptiv måte å betrakte helsebehandling på. Mange av våre kunder er jo first movers og early adopters, aktører som ønsker å utgjøre en forskjell» forklarer sjefsarkitekt Øyulvstad. 

Forskjellen ligger ikke i bruk av banebrytende teknologi for teknologiens skyld, men måten mikrotjenester, API-er, hendelser, meldinger og protokoller anvendes på.  

«Våre integrasjonsutviklere er top notch, og det krever veldig høy kompetanse for å skape en kompleks verditjeneste som i tillegg er underlagt strenge krav, fra en sektor der skepsisen til hvordan sensitiv informasjon behandles i høyeste grad er til stede.»

Det viktigste for Egde-utviklerne er at plattformene bygges ut fra behovet som faktisk er der, både når det gjelder infrastruktur og kundens krav. 

«Vi har eksempelvis egne utviklere som er dyktige på meldingsutvekslingstjenester og mikrotjenestedesign. Vårt miljø består av spesialister, folk med oversikt, ulike mennesketyper som utfyller hverandre i teamet.»

Resultatet av et bredt sammensatt team blir et slagkraftig utviklingsnav for kundene, enten de er private app-utviklere eller tilbydere av offentlige eller private helsetjenester. 

«Systemet skal være skalerbart og fleksibelt, det er ett av våre mantraer, forteller Lohne og Øyulvstad. – Våre løsninger skal svare på samme krav, enten de kjører på .NET eller Java, og her stykker vi løsningen ned til ett og ett punkt som kan byttes ut ved behov etter som domenet endrer seg.»

Domain-Driven Design og vår Kanban-inspirerte smidige prosess er paradigmene som ligger til grunn for all utvikling. 

 

Arbeidsmetodikk 

Gateway-teamet hos Egde jobber etter en smidig metodikk, etter flyt og ikke timeboxing. Det er helt avgjørende når man bygger en tjeneste der både behandlere og brukeres rolle hele tiden er i endring i takt med samfunnsutviklingen og politiske vedtak. 

«Vi bruker Kanban som prosjektverktøy, og ikke det mer velkjente Scrum, der hvert medlem har en forhåndsdefinert rolle. I tillegg jobber vi ikke fra sprint til sprint, men heller kontinuerlig flyt. Vi visualiserer alt i egnete modeller og jobber dynamisk ut fra skissene. Arbeidspakker og brukerhistorier samler og strukturerer vårt arbeid og dette er kontinuerlig forankret i vår produkt-roadmap. Det er viktig at vi kan modifisere prosessen underveis» forklarer de. 

Ingen i teamet har roller som er absolutt definerte, selv om man har teamleder, utviklere som jobber under arkitekten og en dedikert tester som utelukkende spesialiserer seg på testing. Noen utviklere jobber med “plumbing” og tar frem basis eller core-tjenester, som kan være arbeid opp til flere års tidshorisont. 

Men fleksibilitet og spenst er det viktigste for arbeidslaget, for at utviklingen kan forbli relevant, og ikke akterutseilt. 

«Man får tid til å bygge løsninger som holder vann over tid og tar ellers det som brenner, når det brenner. Så hos oss kan man virkelig få boltre seg fullt ut. Man bruker velkjente rammeverk eller får faktisk kode ting fra scratch og gi armen når det trengs. Det er da man har det gøy på jobb» sier Øyulvstad. 

De to understreker at arbeidet med Egde Health Gateway er direkte koblet på et samfunnsoppdrag, og at det derfor kjennes meningsfylt å få være med på en stille revolusjon, helt ned til minste mikrotjeneste. 

«Vi ligger nok i forkant også når det gjelder å kjenne til det som er i emning av lovendringer på datadeling, og det må vi jo. Så det er klart vi kjenner at vi er knyttet til verdiskapning hver eneste dag på jobb» sier Lohne.