Skip to main content
Nok et bevis på Egdes digitalisering eksistensgrunnlag

Nok et bevis på Egdes digitalisering eksistensgrunnlag

I januar 2017 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut et rundskriv for å orientere departementer og virksomheter om fellesføringen som er lagt inn i tildelingsbrevet til samtlige statlige virksomheter for 2017.

Denne instruksen kommer på bakgrunn av regjeringens igangsatte avbyråkratiserings- og effektivitetsreform, og regjeringen har som mål med fellesføringen at de statlige virksomhetene skal fortsette å levere like gode eller bedre tjenester gjennom digitalisering, effektivisering og produktivitetsvekst.

Instruksen setter føringer for at virksomhetene skal arbeide systematisk med å øke produktiviteten gjennom bedre utnyttelse av deres tildelte ressurser. For å få dette til er digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, omorganisering, prosessforbedring og bruk av ny teknologi nevnt som sentrale virkemidler.

De statlige virksomhetene må i sine årsrapporter for 2017 gjøre rede for hvilke effektiviseringstiltak de har iverksatt og planlagt. Eksempler på konkrete tiltak er implementering av porteføljestyring, LEAN-metodikk eller gevinstrealiseringsmetodikk, og enkeltprosjekter knyttet til for eksempel omstillingstiltak, omorganisering, prosessforbedring, investering i ny teknologi o.l.

Virksomhetene må i tillegg til å gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, også gjøre rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Hva som gjøres med gevinstene som hentes ut vil avgjøres av virksomhetene og deres overordnede departement, men som et eksempel vises det til KMDs modell for tilbakebetaling av økonomiske gevinster hvor opptil 50 % av besparelsene som oppstår i virksomheten bør kunne beholdes i virksomheten.

Regjeringen er også klar på at det offentlige ikke skal ta på seg oppgaver som det private markedet gjør bedre og mer effektivt. De statlige virksomhetene er selv ansvarlige for å vurdere hva de skal gjøre internt og hva som skal overlates til eksterne aktører i forbindelse med utvikling, forvaltning og drift av digitale løsninger.

Vi støtter arbeidet som gjøres i offentlig sektor for å digitalisere, modernisere og effektivisere Norge, og dette rundskrivet bekrefter at det er og fortsatt vil være behov for våre tjenester og ekspertise i mange år fremover.

digitalisering, egde, kompetanse, produktivitetsvekst, tjenester