Skip to main content
Foto: Hanna Hoel Røen

Doktorgrad om kreativitet på hjemmekontor 

Øystein Tønnessen

15. januar 2024

De fire siste årene har rådgiver i Egde, Øystein Tønnessen, jobbet med et Nærings-PhD prosjekt. Doktorgradsprosjektet har vært et samarbeid mellom Egde og Handelshøyskolen ved UiA, med Norges forskningsråd og Sørlandets kompetansefond som finansielle støttespillere. Temaet er kreativitet i bedrifter som praktiserer remote- og hybridarbeid. 8. desember i fjor disputerte Øystein til doktorgrad og forsvarte avhandlingen sin «Creativity in Remote and Hybrid Work Environments».

Målet med doktorgradsprosjektet har vært å skape ny og anvendbar kunnskap om hvordan slike arbeidsformer fungerer i forhold til kreativitet og innovasjon. Remote arbeid innebærer at ansatte jobber fra et annet sted enn arbeidsgivers kontorlokaler (f. eks. hjemmekontor), mens hybrid arbeid betyr at noe av jobben utføres remote og noe på vanlig kontor. Digitaliseringen har akselerert i de fleste sektorer og hjemmekontor har blitt innført i stor skala som følge av koronapandemien. For mange virksomheter har erfaringene fra krisen skapt endringer for hvor, når og hvordan folk jobber. Samtidig vet vi lite om hvilken innvirkning nye fleksible arbeidsmåter har på kreativ samhandling.

Sosial interaksjon og kunnskapsdeling spiller en avgjørende rolle for kreativitet i bedrifter. Bruken av hjemmekontor og hybride løsninger skaper utfordringer i denne sammenhengen. Når folk ikke møtes ansikt-til-ansikt, kan kreativt samarbeid bli vanskeligere. Men hvis digitale kreative sessions er godt planlagte og gjennomført, kan de fungere minst like bra som å være sammen i et fysisk rom. Digital gir også tilgang til en enorm mengde informasjon, ideer og nye perspektiver fra ulike kilder.  

Den uformelle samtalen, for eksempel rundt kaffemaskinen på kontoret, er viktigere enn man kanskje skulle tro. Dette var noe av det ansatte på hjemmekontor savnet mest under pandemien. Kaffepraten bidrar til å bygge sosiale bånd og tillit, som igjen gir grobunn for kreativitet og innovasjon. Dette er krevende å oppnå på samme måte gjennom videomøter. Nye teknologier kan gjøre uformell interaksjon og non-verbal kommunikasjon enklere, og dermed gi større mulighet for å bygge sosiale relasjoner online. Likevel fremgår det tydelig i forskningen at teknologi aldri kan erstatte naturlig mellommenneskelig kontakt fullt ut. Derfor blir det så viktig å ta hensyn til det sosiale aspektet ved implementering av nye teknologiske løsninger. 

For å oppnå gode kreative prosesser er det viktig å vurdere når det er hensiktsmessig for de involverte å samles fysisk eller jobbe hjemmefra. Intervjuer med ansatte i IT-bransjen viste at de foretrekker å møtes ansikt-til-ansikt for å etablere en felles forståelse av hva som skal utvikles eller løses. Når de i neste omgang skal komme opp med ideer, for eksempel gjennom brainstorming, vil de at alle skal være “i samme båt” - enten i samme rom eller via samme digitale plattform. Hybride møter kan imidlertid fungere når det gjelder evaluering og utvelgelse av ideer, ifølge respondentene. I denne sene fasen kan det være praktisk og effektivt at noen møtes på kontoret, mens andre deltar digitalt.

Øystein og veileder/instituttleder Bjørn-Tore Flåten. Foto: Hanna Hoel Røen

Mye bruk av hjemmekontor kan imidlertid få negative konsekvenser for organisasjonskultur og ansattes følelse av tilhørighet til bedriften. Dette kan hemme kreativitet, innovasjon og vekst. Med store forskjeller mellom individer, virksomheter og type arbeidsoppgaver, er det viktig å balansere ulike ønsker og behov – både for ansatte, ledere og bedriften som helhet. Dette krever bred involvering og god kommunikasjon på alle nivåer. Det kan være klokt å teste ut forskjellige fleksible ordninger, for eksempel ulike hybride modeller som åpner for en viss bruk av hjemmekontor. Eller å tilby ansatte å jobbe remote fra et coworking space i fellesskap med gründere og frilansere i stedet for hjemmefra.

Ved å eksperimentere med ulike løsninger kan bedrifter høste og dele verdifulle erfaringer. Fleksible arbeidsordninger som er grundig gjennomtenkt og forankret, kan skape bedre trivsel og helse, økt motivasjon, høyere produktivitet og mer kreativitet.