Brukertesting, Egde

Syv prinsipper for god programvaretesting

Å ikke teste, er som å jobbe i blinde, var det «noen» som sa (vi). Hvordan kan du ellers vite at det du utvikler løser riktig problem, for de riktige brukerne, og at det fungerer som det skal?

I Egde er vi opptatt av god kvalitet, og programvaretesting har alltid vært, og er, et sentralt og viktig fagområde for oss. Flere av våre ansatte som har vært med helt fra starten, har hatt test og kvalitetssikring som kjernekompetanse gjennom hele sin yrkeskarriere.

Ikke bare testere eller utviklere, men også prosjektledere og rådgivere besitter én eller flere sertifiseringer på forskjellige nivåer fra International Software Testing Qualifications Board (ISTQB). Vi jobber for at alle ansatte som har ønske og behov for kunnskap om test og kvalitetssikring skal få det! 

De syv prinsippene vi gir deg under, gir gode føringer i alt vi tenker og gjør omkring testing. Og blir du like oppslukt som oss av hvor viktig testing er – da håper vi du tar kontakt! 

Syv prinsipper for god programvaretesting:

  1. Testing viser at det finnes feil, ikke at de er fraværende 
  2. Det er umulig å teste alt 
  3. Tidlig testing sparer tid og penger 
  4. Feil klynger seg sammen 
  5. Pass deg for sprøytemiddelparadokset 
  6. Testing er kontekstavhengig 
  7. Fravær av feil betyr ikke suksess 

1. Testing viser at det finnes feil, ikke at de er fraværende 

Vi tester programvare for å bekrefte at den gjør det man har designet den for å gjøre. Når man tester, vil man finne feil. Hvis man ikke finner feil betyr ikke det at feilene ikke finnes, det betyr kanskje at man ikke har testet nok. Når vi tester i Egde, bruker vi vår erfaring og kunnskap til å målrettet teste de områdene hvor vi forventer feil. I tillegg prioriterer vi å teste de funksjonene som er mest kritisk at fungerer slik vi har tenkt.  

Det er også viktig å ha klart for seg hva en feil er. Man trenger også tydelige krav til systemet, slik at alle interessenter har samme forståelse av krav, og tilhørende feil når krav ikke er oppfylt. 

2. Det er umulig å teste alt 

Uansett hvor mye man tester, så er det praktisk umulig å teste absolutt alt. Man kan også argumentere for at det ikke er fornuftig bruk av tid og ressurser å teste alt.  

Når vi planlegger et testforløp vil vi alltid prioritere hva som er viktigst å teste. Vi foretar ofte en risikovurdering, hvor det sees på sannsynligheten for feil sammen med konsekvensen hvis feilen inntreffer. Å teste standardfunksjoner som har vært godt testet gjennom mange år, i mange installasjoner, vil ofte gi liten verdi. Fokuset er ofte på nye og modifiserte deler av systemene, som vil gi store konsekvenser for sluttbruker hvis de ikke fungerer.  

 

«Testing bør begynne før man i det hele tatt begynner å utvikle»

 

3. Tidlig testing sparer tid og penger 

Jo tidligere man tester, jo bedre er det. Enkelt og greit! Bare at det ikke alltid er så enkelt. 

Testing bør begynne før man i det hele tatt begynner å utvikle. Gode krav og godt design er vel så viktig. Gode gjennomganger sammen med kunde og sluttbruker før man begynner å designe systemet, kan hindre at man begynner å utvikle feil system i utgangspunktet. Egde har en meget engasjert faggruppe innenfor brukeropplevelse og design som kjører workshops for å kartlegge behov, og for å få brukerinnsikt.  

Når utviklingen begynner, er det viktig med tidlige og hyppige tilbakemeldinger gjennom testing for å styre utviklingen i riktig retning. På den måten kan man unngå å utvikle feil system, samt unngå å måtte gjøre mye av arbeidet på nytt.  

4. Feil klynger seg sammen 

Som vi allerede har vært inne på, så vil man ofte finne flere feil i de mest komplekse delene av systemet. Samt i de delene som er nye eller modifiserte.  

Pareto prinsippet har også blitt overført til programvareutvikling og -testing, hvorpå det uttrykkes at 20 % av programvarekoden inneholder 80 % av den totale mengden av feil. Finner man først én feil i en del av koden, er sjansen stor for at du vil finne flere feil i det samme området. 

5. Pass deg for sprøytemiddelparadokset 

Sprøytemiddelparadokset henviser til at skadedyr på sikt kan utvikle immunitet mot sprøytemidler og gjøre sprøytingen lite effektfull. På samme måte kan programvaretesting miste sin effekt hvis man alltid tester de samme delene av koden på den samme måten.  

Et bibliotek av test-caser, test-scenarioer og test-data må holdes vedlike, og endres, for at det skal ha noen verdi.  

For Egdes konsulenter er nye testverktøyer og oppdatert kunnskap om metoder og tilnærminger viktige for å stadig forbedre testgjennomføringen og dens resultater. 

6. Testing er kontekstavhengig 

Testing vil alltid utføres forskjellig med tanke på konteksten. Sikkerhetskritiske funksjoner innen industrien vil ha helt andre krav til testutførelse og -resultater enn en nettbutikk. På mange måter.  

Kontekst faller derfor inn i rekken av aspekter vi i Egde må ta hensyn til når vi skal analysere, planlegge og utføre en testjobb. 

 

«Hvis man har fjernet alle feil, sitter man da automatisk igjen med et system som kan utføre jobben man ønsket?»

 

7. Fravær av feil er ikke alltid suksess 

Som vi kan påpeke i det uendelige, det er mange hensyn å ta ved programvaretesting. Særlig de to første prinsippene forteller oss noe viktig. Du kan ikke teste alt, og det at du tester og finner feil, betyr ikke at alle feilene er funnet og løst.  

Og hvis du klarer å fjerne alle feil, har du da en programvare som fungerer? 

Nei. Du sitter kanskje igjen med et system som fungerer feilfritt, men som kanskje ikke løser det problemet den var ment til å løse. 

Egde er klare til å hjelpe

Vi kan hjelpe deg med hele denne reisen. Fra behovskartlegging og innsiktsarbeid, til arkitektur og design. Gjennom utvikling og testing av et system som både fungerer feilfritt, og som fungerer slik du trenger det. Test og kvalitetssikring er en av våre sju faggrupper, hvor vi har i underkant av 10 dedikerte test-ressurser. Vi er platinum partner med «Norwegian Testing Board», som representerer bransjens mest anerkjente sertifisering innen programvaretesting fra ISTQB.

Les mer om test og kvalitetssikring i Egde, og ta kontakt hvis du er nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe.

  • Tlf: 37 80 00 00

  • Org.nr: 917 081 859